Menya neza ibihugu 20 ushobora kujamwo uri umurundi ata VISA urinze gusaba ,harimwo nico Rihanna avukamwo.

Mugihe isi ibandanya itera imbere ,haba muvyo ubutunzi canke ubuhinga bwa none ,igisata c’ubukira rugendo naco nticibagiwe kuko ibihugu vyinshi kw’isi  bimaze gukuraho intambamyi zo kuja kubitemberamwo canke kuja gukorayo udukorwa dutandukanye,aho henshi usanga  atarupapuro rwo kubayo canke kwinjiramwo bagusaba kugira uje murivyo bihugu.

Murivyo bihugu vyakuyeho  urwo rupapuro  hariho ibihugu bishika kuri 20 kw’isi yose abarundi bemerewe kujamwo mugihe batarinze gusaba uruhusha rwo kujamwo canke kubayo (VISA) ,aho ushobora kujayo ufise urupapuro rw’inzira gusa dusanzwe tuzi nka Passport.

Urutonde rw’ivyo bihugu 20 bisanzwe vyemerera abarundi kujayo ata VISA basavye.

1.RWANDA 

iki gihugu kiri muri Africa y’ubuseruko gisanzwe kiri no mumuryango umwe n’uBurundi wa Africa y’ubuseruko ,kuja muriki gihugu nta VISA bisaba na gato mugihe usanzwe ufise ubwenegihugu bw’uBurundi,ndetse  umurundi wese aba afise uburenganzira bwo kumara murico gihugu amezi 6 ataruhusha rwo kubayo afise.

2.UGANDA

Uvuye iBujumbura igihugu ca Uganda kiri kubirometero (Km ) 548 km ,Uganda nayo iri mubihug bisanzwe biri mu muryango umwe n’uBurundi wa Africa y’ubuseruko ,iki gihugu naco kuri muvyemerera abafise ubwnwegihugu bw’uBurundi kikabamwo  ataruhusha rwa VISA basavye mu kiringo c’amezi 3 .

3.KENYA 

Kenya gisanzwe gifatwa nka kimwe mu bihugu biteye imbere kurusha ibindi mu gice ca Africa y’ubuseruko ndetse kikaba ari kimwe mu bihugu vyo muri Africa giheruka kwemerara abany’Africa bose ko bahawe ikaze murico gihugu atarupapuro rwa VISA  barinze gusabwa .

Ufise ubwenegihugu bw’uBurundi uba wemerewe kuba murico gihugu ikiringo c’amezi 3 ataruhusha rwa Visa urinze gusaba.

4.Tanzania

Tuvuye iBujumbura ,tukagenda ibirometero 1050 tuba dushitse mu gisagara ca Dodoma ,umurwa mukuru wa politike wa Tanzania,iki gihugu naco carahaye uburenganzira abarundi bwo gushobora kubayo canke gushobora kujayo atarupapuro rwa VISA rusabwe.

Umurundi wese akaba ashobora kuba murico gihugu ikiringo c’amezi 3 ataruhusha rwa VISA asabwe.

5.Democratic Republic of Congo 

Iki gihugu naco gisanzwe kiri mubihana imbibe n’igihugu c’uBurundi ,gisanzwe giherereye muri Africa yo hagati ,naco kiri mu bihugu  vyemerera abarundi kujamwo ata Visa babasavye .Iki gihugu cemerera abarundi ,ikiringo c’amezi 3 kubamwo atarupapuro VISA bafise.

6.Central African Republic

Central African Republic n’iguhugu gisanzwe kiri muri Africa yo hagati  ,iki gihugu kiri mu bihugu vyo muri Africa yo hagati bifitanye umubano mwiza n’uBurundi ,kuba murico gihugu atarupapuro rwa Visa ufise birashoboka ariko ukabayo ikiringo camezi  atatu.

7.Benin 

Benin ni kimwe mu bihugu vya Africa bisanzwe biherereye muri Africa y’uburengero ,umurwa mukuru w’ico gihugu ni Porto Novo ,gisanzwe gifise ikirere kimeze nk’icuburundi kuko ubushuhe bwo kumurwa mukuru bwama kenshi buri hagati ya 20 na 25 °C

Iki gihugu naco gisanzwe cemerera abarundi kujayo hakoreshejwe urupapuro rw’inzira gusa (passport ),iki gihugu ca Benin kikaba cemerera umurundi imisi 90 ata rupapuro rwa Visa afise.

8.Mauritius

Ku murwa mukuru w’ico gihugu Mauritius ariwo Port Louis biroroshe kuhashika uri umurundi kubera atarupapuro rwa VISA bagusaba kugira ujeyo.

Iki gihugu gisanzwe kiri mu buseruko bushira uburaruko bwa Africa ,kikaba gisanzwe kiri imbere y’uBurundi amasaha abiri .

Mauritius yemera ,abarundi kumara murico gihugu imisi 90 atacangombwa c’ukubayo bafise.

 

             Ibihugu vyemerera abarundi kujayo ata Visa biri hanze ya  AFRICA 

9.Bahrain 

Iki gihugu kiri k’umugabane wa Asia ,umurwa mukuru waco ni Manama ,gisanzwe gifise ikirere gisa nkaho gishushe ,kuko ku murwa mukuru  Manama baba bari kenshi ku degre °C 35 z’ubushuhe .

Iki gihugu giha abanyagihugu b’uBurundi kugumayo umwanya ungana n’imisi 30 atarupapuro rwa Visa barinzwe kurondera .

10.Serbia 

Serbia ni kimwe mu bihugu biri muri Europe y’ubumanuko ,umurwa mukuru w’ico gihugu  ni BelGrade ,iki gihugu ni kimwe mu bihugu bibarizwa kumugabane wa Europe gisanzwe giha uburenganzira abarundi kujayo atarupapuro rwa Visa babasavye.

Iki gihugu dusanzwe turi kumwanya umwe urabiye kumasaha kikaba gisanzwe gifise abanyagihugu bangana na 7.022 million.

Serbia yemerera umurundi wese kumara imisi 30 atarupapuro rwa Visa rurinzwe kuronderwa.

11.Singapore

Singapore n’igihugu co mubumanuko bushira ubuseruko bwa Asia ,gisanzwe gifatwa nka kimwe mu bihugu vyateye imbere mu mwanya muto cane kw’isi yose ,umurwa  mukuru w’ico gihugu ni singapore nyene .gisanzwe  arico gihugu ca Asia kirimwo abashomeri canke abantu badafise akazi bake kurusha ahandi .

Singapore yemerera imisi 30 umurundi wese yipfuza kujayo atarupapuro rwa Visa rurinzwe gukoreshwa.

12.Indonesia

Indonesia ni Kimwe mubihugu vyo ku mugabane wa Asia ,gisanzwe gifise abanyagihugu bangana na 264 million ,giherereye muri Asia y’ubumanuko bushira ubuseruko .Umurwa mukuru waco ni Jakarta .

Indonesia isanzwe yemerera abarundi kuja murico gihugu ikiringo c’imisi ingana na 30 atarupapuro rwa Visa barinze kwerekana.

13. Barbados 

Barbados  n’izinga ryo mubuseruko bwa Caribbean ,iri zinga ryahora riri mu minwe yabongereza , Barbados  iri mu nyanja ya Altantike (ocean Atlantique).

Barbados  isanzwe ifatwa nk’imwe mu mazinga y’abakirarugendo akundwa n’abantu benshi kw’isi .

Barbados  isanzwe ifise abanyagihugu bashika kuri 285,719 gusa .

Iki gihugu cemerera abarundi kubayo cayo gutemberayo igihe kingana n’imisi 90 batarinze kubasaba Visa canke ngo berekane urupauro rwa Visa.

Barbados  kandi nico gihugu gisanzwe gikomokamwo igihangange c’umuziki wa RNB ,Rihanna .

14.Saint Vincent and the GrenadinesSaint

Vincent and the Grenadines n’izinga ryo muri Amerika ,igisagara gikuru ca Vincent and the Grenadines  ni Kingstown  ni rimwe mu mazinga rifatwa nkiririko riratera imbere cane risanzwe rifise abanyagihugu bangana na 110.000 .

Saint Vincent and the GrenadinesSaint nayo isanzwe yemerera abarundi kuja muriryo zinga ata Visa ariko bakabaha ikiringo c’imisi 30 gusa.

15.Dominica

Dominica  n’izinga ryo muri Amerika ,Dominica ikaba isanzwe ifise umurwa mukuru witwa  Roseau ,basanzwe bafise abanyagihugu bashika kuri 73,925 ,basanzwe banakoresha uririmi rw’icongereza.

Iri zinga ryemerera abarundi kukibamwo canke kukijamwo  umwanya ungana n’imisi 30 atacangobwa ca VISA basavye.

16. Philippines

Philippines  ,n’igihugu co muri Asia ,nico gihugu gisanzwe gifise abakirisu bava mw’ishengero rya Katorika benshi cane muri Asia ,umurwa mukuru w’ico gihugu ni Manila,Philippines  isanzwe ifise abanyagihugu bangana na 104.9 million .

Philippines  ikaba isanzwe yemerera abarundi kuja murico gihugu ata Visa barinze gusaba ,iki gihugu kikaba cemerera umwanya ungana n’imisi 30 abarundi kubayo atarupapuro rwa Visa babasavye.

17.Haiti 

Haiti,kimwe mu bihugu vyo kumugabane wa Amerika gisanzwe gifatwa nka kimwe mu bihugu bikiri inyuma mubijanye n’iterambere kw’isi naco ni kimwe mu bihugu biha uburenganzira abarundi kujayo batarinze kuba bafise urupapuro rwa Visa .

Haiti isanzwe ifise umurwa mukuru mu gisagara ca Port au Prince ,iha igihe kingana na n’amezi 3 abarundi bashaka kuba murico gihugu ata Visa bafise .

18.Ecuador

Ecuador n’igihugu kibarizwa muri Amerika y’epfo ,gisanzwe ari kimwe mu bihugu vyo muri Amerika y’epfo gifise abanyagihugu bakeya kuko gifise abanyagihugu bangana na 16.62 million.

Umurwa mukuru wa Ecuador ni Quito ,Ecuador nayo ikaba yemerera abarundi kuja murico gihugu ikiringo kingana n’imisi 90 atarupapuro rwa Visa basavye .

19.Micronesia

Micronesia n’izinga riri muri Oceania ,umurwa mukuri w’iryo zinga ni Palikir ,iri zinga risanzwe rifise abanyagihugu bangana na 105,544 .

Micronesia yemerera abarundi kujayo atarupapuro rwa Visa barinze gusaba ikiringo kingana n’imisi 30.

20.Cook Island

Cook Island  n’izinga ribarizwa mu bumanuko bw’inyanja ya Pacifique ,Cook Island  isanzwe ifise abanyagihugu bagera kuri 17,552 . ibi bica bituma Cook Island  ifatwa nka rimwe mumazinga afise abantu bakeya kw’isi.

Cook Island  ikaba iha imisi 90 abarundi bashaka kujayo mugihe atarupapuro rwa Visa bafise .

Fyonda ngaha ubandanye ukurikira amakuru yacu kuri  Facebook

You may also like...