uRwanda riraniga inyuma yaho ubuganda bwankiye gutera igikumu kumasezerano yo kurwanya abarwanyi muri congo

Inyuma yaho kuma genekerezo ya 24 na 25 gitugutu 2019,mugisagara ca Goma habereye inama yahuza abaserukiye ibihugu vy’uRwanda,Tanzaniya,Uganda,uBurundi na repuburika iharanira intwaro rusangi ya congo mu vyagisirikare,abaserukiye uRwanda muri iyo nama riraniga kubera ko uwaserukiye igihugu c’ubuganda yanse gusinya kumasezerano yanyuma.

Abasirikare baserukiye ibihugu bitandukanye munama yariko irabera mugisagara ca Goma

Bikaba vyaribitegekanijwe ko abaserukiye ibihugu vyabo bategerezwa gutera umukono kumasezera y’ingene bazofashanya mu mugambi wo gutuza burundu imirwi y’abarwanyi ikorera muri repuburika iharanira intwaro rusangi ya congo ariko uwaserukiye ubuganda muri ivyo biganiro akaba yaranse gutera umukono kuri urwo rwandiko.

Abari baserukiye igihugu c’uRwanda muri iyo nama,bakaba baribagerageje cane gusigurira abaribitavye iyo nama ivyiza vyo gukorerahamwe mukurwanya abarwanyi bari muri congo,ariko kumvo zitashoboye gushirwa ahabona ,General Peter Elwelu  yaserukiye uganda muri iyo nama yaranse gutera umukono kuvyafundikiwe muri iyo nama kumunota wanyuma.

Nkuko amakuru yokwizera abandanya abimenyesha,abaserukiye uRwanda muri iyo nama bashaka ko mugihe botangura gutuza abarwanyi muri repuburika iharanira intwaro rusangi ya congo,bokorera no muburere atabarwanyi barimwo ariko uwo mugambi,general Peter Elwelu yaserukiye uganda muri iyo nama akaba atavyemeye kubera wewe yipfuza ko ibitero vyo kwisunga gusa ibisagara bisanzwe birimwo abarwanyi.

Bamwe mubari muri iyo nama bakabona ko abanyarwanda batipfuza ko mugihe co gutuza abarwanyi bari muri congo batotera uburere busanzwe burimwo abasirikare babo mwibanga ahubwo bipfuza gutera ubundi burere.

Ivyo akaba arivyo vyoba vyatumye general Peter Elwelu yanka gutera umukono kururwo rwandiko kuko yabona harimwo ivyihishije inyuma yuwo mugambi.

You may also like...