Intara ya Muyinga iyambere mu gushira mu ngiro umugambi wo gukingira ibidukikije

Muri wa mugambi wa reta wogutuza amasashe(ubumwanya),muntumbero yokubungabunga ibidukikije,intara ya Muyinga yabaye iyambere yatanguye gushiramungiro uwo mugambi.

Muntumbero yogukingira ibidukikije,intara ya Muyinga yabaye iyambere ishiramungiro uwo mugambi aho yahevye gukoresha amasashe mugutegura imivyaro y’ibiterwa bitandukanye.

Ivyo bakaba babitanguje mugutegura imivyaro y’igiterwa njabukamazi c’ikawa,bakaba bahevye gukoresha amasashe ariko bakaba batoye ubuhinga bushasha bwogukora ico bise ubugwingwiri(udusaho dukozwe muvyo bamwe bita amahuba,canke amabamba ava kugiterwa c’igitoke).

Ubugwingwiri bateramwo imivyaro y’ibiterwa muntumbero yo gukingira ibidukikije

Muruwo mugambi,intara ya Muyinga yaramaze gutegura imivyaro 409.660 y’igiterwa njabukamazi c’ikawa catewe muri bwa bugwingwiri muntumbero yogushiramungiro umugambi wa reta y’uBurundi woguca burundu ikoreshwa rya amasashe kubera ari kimwe mubintu bibangamiye ibidukikije.

Imivyaro y’igiterwa njabukamazi c’ikawa iteye mubugwingwiri

Akamaro ko gukoresha ubugwingwiri,akaba aruko bwobwo bukozwe mu bintu bibora vuba cane(amahuba,amabamba y’ibitoke),kandi iyo biboze bica bihinduka umwavu bigatuma isi ndimwa igumana akanovera.

Mwomenya ko muntumbero yo gukomeza uwomugambi,amashirahamwe yose yo muri iyo ntara asanzwe ajejwe ivyo kugwiza imivyaro y’ibiterwa,ategerezwa kubanza gutegura ubwo bugwingwiri imbere yuko batanguza ibindi bikorwa.

You may also like...