Ibintu 8 bibujijwe gukora uhejeje kurangura amabanga y’abubatse nuwo mwubakanye

Mugihe muhejeje kurangura amabanga y’abubatse n’umwanya abubakanye benshi badaha agaciro. Kandi warukwiye kuba umwanya wo kw’itanaho naho igikorwa nyezina kiba caheze. Uno musi rero twabatohoreje amakosa 8 abantu bakunda gukora inyuma yico gikorwa.

  1. kuryama muhana imigongo

Kenshi na kenshi iyo abagabo bahejeje kurangura amabanga y’abubatse baca bahindukira bagaha umugore umugongo, kuko akenshi aheza yumva afise itiro  ashaka gusinzira, birakwieko umugabo asinzira amaze kubona ko n’umugore agire asinzire.

  1. Kuva mu gitanda wihuta canke unyaruka

kuva mu gitanda unyarutse cane mugihe uba uhejeje kurangura amabanga yabubatse vyerekana ko uwo mwabioranye utamzishimiye cane. Ha  umwanya uwo mwubakanye, ugerageze kumwereka urukundo umufitiye kandi ntuzuvyicuze.

  1. Kwifata amafoto mukoresheje selfie

Harabantu bakunda selfie gushika naho bawifotora bari muriki gikorwa, naho ushobora gufata iyi selfie uwo muba murikumwe harigihe ataba avyishimiye canke abiryohererwe. Mugihe wumva ko ubikeneye urashobora kumubaza ukumva ico abivugako kuko rimwe na rimwe bironona urukundo.

  1. Gukoresha telefone ngendanwa mukirikumwe

Gukoreha telefone ngendanwa, ugatangura kurungikira abantu ubutumwa bugufi canke ubahamagara uhejeje kurangura amabanga yabubatse  nikimenyetso cerekanako utubashe nagato uwo mwariko murayakorana. Uwo murikumwe yumvako yirengagijwe.

     5.Guca uja mubikorwa

Hari abantu batamenya gutandukanya imyanya, mugihe uhejeje kurangura amabanga yabubatse ntabindi bikorwa utegerezwa gukora nko gukoresha imashine nyabwonko canke kwiga. Gira kwitungana bikwiye kuburyo uja mwico gikorwa atabindi biri bugufatire inyuma yaco. kuko birabangamira urukundo

  1. Gusinzira uhejeje kurangura amabanga y’abubatse

Abantttu bbenshi iyo bahejeje kurangura amabanga yabubatse agatiro  karabatwara vyoroshe, mugabo abagabo ni bo bakarirwa cane kubera hormones bita endorphines ariko ku bagore riza bukebuke. Bagabo rero kugira umugore ntagushavurire gerageza wihagarareko utsinde itiro musinzirire rimwe, niwabikora uko azogira n,itiro ryinshi  kukurusha.

  1. Kuja mu gikoni

Burya utuntu duto duto turateza ingaruka nini  mubuzima bw’abubakanye. mugihe waciye usonza hamagara umufasha wawe aguherekeze mugikoni kugira ntiyiyumvemwo kowamusiwe wenyene.

  1. kuraba imboneshakure canke gusoma igitabu

Gusoma n’igikorwa ciza kumugoroba, ariko sivyiza uhejeje kurangura amabanga y’abubatse. Mugihe yoba aramasaha yo gukurikirana urukurikirane rw’ireresi ( serie ) izo simvo zotuma usiga uwo mwubakanye mugitanda

 

You may also like...