Naho Iran ishaka kuja mu Ntambara,Amerika yarayizungurutse yose ,Gufuta Irani vyofata akanya urume rumara.

Naho igihugu ca Iran gishaka kuja muntamabara n’igihugu ca reta zunze ubumwe za Amerika,amahirwe yuko Iran ishobora gutsinda iyo ntamabara nimake cane kuko igihugu ca Amerika gisanzwe carahejeje kuzunguruka ico gihugu,kuburyo hamwe intambara yokwaduka,Irani yofatwa mukanya gato.

Isanamu yerekana ingene igihugu ca Irani gikikujwe n’abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika kumpande zose.

Ivyo bikaba bitanguye kuvurwa inyuma yaho abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bagandaguriye General Qassem Soleimani,umusirikare akomeye w’igihugu ca Irani yarasiwe mugihugu ca Irak.

Igituma abahinga batari bake muvyintambara bavugako igihugu ca Irani gifise amahirwe make muri iyo ntamabara,nuko icogihugu gikikujwe n’ibirindiro bishika 40 vy’abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika biteguriye kurwana akanya akariko kose.

Ubwato bwa gisirikare bw’abanyamerika bufise n’ikibuga c’indege buri mw’ibahari .

Abo basirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bakikuje igihugu ca Irani kuva kera cane,bipanze uku gukurikira mubihugu barimwo:

Mugihugu ca Afghanistani,hariyo abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bashika 14.000 bagiye gufasha

kurwana intambara muri icogihugu,ndetse bakagira n’abandi basirikare 8000 bari muri icogihugu mungabo za NATO.

Mugihugu ca Irak,igihugu ca reta zunze ubumwe za Amerika gisanzwe gifiseyo abasirikare bashika 5000,bariyo muntumbero yokurwanya umuhari w’iterabwoba wa Islamic State.

Mugihugu ca Koweit,hariyo abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bashika 13000,ndetse hakaba hariho n’ibiro bikuru vy’ingabo za reta zunze ubumwe za Amerika,ndetse hakaba hariho n’ububiko bw’ibirwanisho bikomakomeye.

Mugihugu ca Oman,hasanzwe hariyo abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bashika 1.500 basanzwe bahamaze igihe kirekire muntumbero yogufasha n’abandi basirikare b’igihugu ca reta zunze ubumwe za Amerika mugukora ingendo zitandukanye muri ivyo bihugu.

Mugihugu ca Qatar,hari ibiro bikuru vy’abasirikare ba Amerika bashika 13.000,ndetse bakaba baheruka nokuronswa indege z’intamabara zo mubwoko bwa B-52 muntumbero yokongereza umutekano wizongabo,inyuma yaho umwuka mubi hagati ya Iran na reta zunze ubumwe za Amerika warutanguye kujamwo agatosi.

Mugihugu ca Saudi Arabia,hariyo abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bashika 5000,bari muri icogihugu kuva mu mwaka wa 2003,mugihe baribarungitswe gufashanya n’abasirikare bico gihugu kugira bashobore kurwanya imirwi y’iterabwoba.

Muri United Arab Emirates (UAE),kukivuko ca Jabel co mugisagara ca Dubai,hasanzwe hari abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bashika 5000.Kuri ico kivuko hakaba hasanzwe hari Indege za gisirikare z’abanyamerika .

Mugihugu ca Bahrein,hasanzwe hari abasirikare ba reta zunze ubumwe za Amerika bashika 7000,ndetse bakaba bagise n’indege z’intambara zishobora gutabara mugihe biba bikenewe.

Muri make,ugerageje kuraba kuri iyo karata y’igihugu ca Irani,usanga abo basirikare bose duhejeje kubabwira bari mubihugu bitandukanye,ariko uravye neza,usanga bose bakikuje igihugu ca Irani kuburyo bishobora kugorana ingene cotsinda iyontamabara.

You may also like...